Balboa Park Koi Pond
Downtown San Diego from Coronado
Half Dome Yosemite